سوالات متداول بيمه نامه مسئوليت- بخش چهارم:‌ خسارت
بخش چهارم:‌ خسارت

1. چه مدت زماني بيمه گذار فرصت دارد اعلام خسارت كند؟
بيمه گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هر گونه حادثه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه عليه خود اعم از كتبي يا شفاهي حداكثر ظرف مدت 5روز كاري به يكي از شعب بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام و يا از طريق پست سفارشي موارد مذكور را به اطلاع بيمه گر برساند.

2. در بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرما، تا چه ميزان خسارت ها قابل پرداخت مي باشد؟
غرامت فوت، صدمه جسمي و نقص عضو اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه و هزينه هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تأييد پزشك معتمد بيمه گر و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد، ضمناً غرامت فوت، صدمه جسمي يا نقص عضو با توافق بيمه گر و بيمه گذار يا بر مبناي درصد مسئوليت بيمه گذار در مراجع قضايي تعيين مي شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزان ترين ديه رايج روز محاسبه مي شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه بيش تر نخواهد شد.

3. آيا هر خسارتي در محدوده كارگاه قابل پرداخت مي باشد؟
خسارت هاي در تعهد بيمه گر وفق شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد، توضيح اينكه با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر با اخذ حق بيمه اضافي ساير موارد خسارت طي شرايط الحاقي هاي اضافي كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد نيز تحت پوشش قرار مي گيرد.

4. بيمه نامه مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث چه خساراتي را جبران مي كند؟
در اين نوع بيمه نامه بيمه گر متعهد مي گردد در ازاي انجام تعهدات و وظايف بيمه گذار در طول مدت بيمه نامه خسارات وارد به اشخاص ثالث را در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار در محدوده مكاني بيمه نامه با در نظر گرفتن شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه جبران نمايد. توضيح اين كه بيمه گر نسبت به جبران خسارات وارده به بيمه گذار، شركاء و مجريان، ناظرين و مشاورين، صاحبكار(كارفرما)، كاركنان بيمه گذار، همسر پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار تعهدي نخواهد داشت.

5. در بيمه نامه هاي مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان، اگر خسارتي توسط منشي پزشك به بيمار وارد شود، آيا خسارت قابل پرداخت مي باشد؟
خير

6. حداكثر مهلت ادعاي خسارت توسط بيمه گذار(كارفرما) چقدر است؟
تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت بيمه گذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمه نامه رخ دهد و ادعاي خسارت حداكثر دو سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شود. هر گونه اقدام بيمه گذار يا كاركنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع، مرور زمان خواهد بود.

7. در صورتي كه صدور رأي دادگاه موكول به سال هاي آينده گردد، پرداخت خسارت بر چه اساسي صورت مي‌گيرد؟
در صورتي كه خسارت پرداختي ديه متعلقه باشد مبلغ ديه بر اساس تاريخ قطعيت راي دادگاه و طبق شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد.

8. پرداخت خسارت براي مأموريت هاي خارج از كارگاه با ارائه چه مداركي و جهت چه اشخاصي صورت مي پذيرد؟
پرداخت خسارت منوط به خريداري الحاقي ماموريت هاي خارج از كارگاه و ارسال كتبي اسامي كاركنان قبل از اعزام به ماموريت خارج از محدوده مكاني بيمه نامه و كليه مدارك و مستندات مربوط به دريافت خسارت و طبق شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه قابل بررسي و محاسبه است.

9. در صورت خريد كلوز9(پرداخت خسارت بدون رأي دادگاه) چه مداركي جهت دريافت خسارت مورد نياز است؟
در صورت خريد پوشش شماره9 با توجه به نوع بيمه نامه پرداخت خسارت پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و تأئيد پزشك معتمد بيمه گر و ارائه نظريه بازرسي اداره كار يا كارشناس رسمي دادگستري طبق شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه قابل پرداخت خواهد بود. توضيح اين كه با خريد اين پوشش در مواردي كه حادثه غير از فوت باشد احتياج به صدور دادنامه توسط مراجع قضايي و گزارش پزشكي قانوني نخواهد بود.

10. با توجه به اجباري بودن بيمه نامه شخص ثالث و توجه به اين مسئله كه در صورت وقوع حوادث وسايل نقليه موتوري در خارج از محدوده مكاني، خسارت با بيمه نامه ثالث مقصر حادثه قابل پرداخت است، كلوز14 جهت چه نوع خسارت هايي قابل استفاده است؟
در خصوص كليه حوادثي كه بيمه گذار توسط كارشناس مراجع قضائي و يا كارشناس بيمه گر مسئول شناخته شود در صورتي كه ميزان خسارت بيش از سقف تعهد بيمه نامه ثالث باشد نسبت به مازاد آن خسارت وارده وفق شرايط خصوصي و عمومي بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد.

11. نحوه حل و فصل اختلافات احتمالي في مابين چگونه است؟
هر گونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراي اين بيمه نامه در صورتي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود به داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و در صورتي كه طرفين در انتخاب داور به توافق نرسند به هيئت داوري ارجاع مي‌گردد.

12. وظايف بيمه گذار در زمان وقوع خسارت چيست؟
الف) بيمه گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هر گونه حادثه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه عليه خود اعم از كتبي و شفاهي حداكثر ظرف مدت 5روز كاري به يكي از شعب بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام و يا از طريق پست سفارشي موارد مذكور را به اطلاع بيمه گر برساند.
ب)خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامه كننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا شده است، مشخصات زيان ديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.
ج)براي بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.

13. مدارك لازم جهت دريافت خسارت مسئوليت كدامند؟
بستگي به نوع رشته بيمه مسئوليت و شرايط بيمه نامه دارد لذا مدارك كلي و مشخصي كه براي تمام پرونده هاي خسارت يكسان باشد وجود ندارد.

14. پرداخت خسارت بدون راي با چه شرايط انجام مي گردد؟
احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع ذيصلاح از جمله بازرس اداره كار و يا كارشناس رسمي دادگستري و تأييد پزشك معتمد بيمه گر با توجه به مدارك و مستندات پزشكي فرد حادثه ديده.

15. در خصوص مواردي كه در بيمه نامه پيش بيني نشده است ملاك پرداخت خسارت چيست؟
بر اساس قانون بيمه و عرف بيمه و ساير قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.

16. آيا غرامت فوت و نقص عضو به نماينده بيمه گذار و يا كارفرما پرداخت خواهد شد؟
با توجه به ماهيت بيمه هاي مسئوليت كه نفع ثالث مي باشد مبلغ خسارت در صورت نقص عضو به شخص زيان ديده و در صورت فوت به وراث پرداخت مي گردد ضمناً در صورت پرداخت هزينه هاي پزشكي توسط بيمه گذار و ارائه مستندات مربوطه، هزينه هاي پزشكي به بيمه گذار پرداخت خواهد شد.

17. آيا كاركنان خارجي نيز مي توانند از خدمات بيمه نامه هاي مسئوليت استفاده كنند؟
مطابق مفاد قانون كار اتباع خارجي در صورت دارا بودن مجوز اقامت و حق كار مجاز به فعاليت در كشور مي باشند كه در صورت دارا بودن اين شرايط امكان ارائه خدمات بيمه اي به ايشان فراهم مي باشد.

18. در بيمه نامه هاي مسئوليت در قبال اشخاص ثالث آيا اتباع بيگانه فاقد مجوز مي توانند غرامت دريافت كنند؟
بله، بيمه نامه جهت اشخاص ثالث محدوديتي ندارد.

19. آيا در صورت عدم پرداخت به موقع حق بيمه و وقوع خسارت احتمالي پرداخت غرامت امكان‌پذير مي باشد؟
بيمه گذار موظف است حق بيمه متعلقه را در زمان صدور بيمه نامه و يا در پايان مهلت تعيين شده و در صورتي كه پرداخت حق بيمه به صورت اقساط مورد موافقت قرار گرفته باشد در سررسيد آن بپردازد. در صورت عدم پرداخت اقساط حق بيمه در سررسيد مقرر، مبلغ خسارت بر مبناي قاعده نسبي و نسبت حق بيمه پرداختي به كل حق بيمه اي كه تا زمان وقوع حادثه مي بايست پرداخت مي شد محاسبه مي گردد. در بيمه نامه هايي كه حق بيمه آن به صورت نقدي توافق مي گردد در صورت عدم پرداخت حق بيمه عليرغم وجود بيمه نامه امضاء شده نزد بيمه گذار، بيمه گر تعهدي در پرداخت خسارتي كه تا قبل از دريافت حق بيمه به وقوع پيوسته باشد نخواهد داشت.

20. در بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان كه متراژ ساختمان و با تعداد كاركنان در بيمه نامه ذكر مي گردد در صورت مغايرت در زمان وقوع حادثه پرداخت خسارت به چه صورت انجام مي گيرد؟
بيمه گذار موظف است تعداد كاركنان و يا متراژ واقعي ساختمان را به بيمه گر اعلام نمايد و چنانچه بعد از حادثه معلوم شود كه تعداد كاركنان و يا متراژ ساختمان اظهار شده كم تر از تعداد و مقدار واقعي است تعهدات بيمه گر به نسبت تعداد و متراژ اظهار شده به تعداد و متراژ واقعي كاهش مي يابد در اين صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بيمه گذار خواهد بود.
1395/09/15 تاریخ ثبت :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal