سیاست های تقسیم سود به سهامداران

میزان و نحوه ی تقسیم سود به سهامداران در مجمع عمومی سالیانه و بر اساس قانون تجارت تعیین و از طریق روزنامه رسمی و سایت شرکت اطلاع رسانی می شود.

>

با ما در ارتباط باشید