مدارك مورد نياز پرداخت خسارت بيمه هاي مهندسي مدارك اوليه لازم براي بررسي خسارات وارد به پروژه هاي عمراني:

۱ – صورت وضعيت خسارت شامل(ريز متره ، برگ مالي و...... ) ممهور به مهر و امضا مشاور وكارفرما
۲ – صورت وضعيت كاركرد ماقبل خسارت شامل بخشهاي خسارت ديده ممهور به مهر و امضا مشاور وكارفرما
۳ – يك نسخه از پيمان وضمائم مربوطه (به رسم امانت)
۴ – تعدادي عكس/ فيلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
۵ – نقشه /سايت پلان طرح
۶ – نقشه هاي جزئيات مرتبط با بخش هاي خسارت ديده طرح مطابق با صورت وضعيت خسارت
۷ – برنامه زمان بندي پروژه ممهور به مهر و امضا مشاور وكارفرما( در صورت نياز به صورت موردي)
۸ – آخرين گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه ( در صورت نياز به صورت موردي)
۹ - هرگونه ابلاغيه جديد كارفرما در خصوص كارهاي اضافي در قالب افزايش ۲۵ درصدي مبلغ پيمان، متمم قرارداد و......
۱۰- استعلام از اداره هواشناسي مربوطه (در صورت بروز خسارات ناشي از عوامل طبيعي از جمله سيل و باد و طوفان )
۱۱ - ساير مدارك تكميلي (بسته به نوع و علت خسارت)

*از آنجاييكه برآورد خسارت در اين رشته امري بسيار تخصصي بوده ودر هرمورد نياز به كارشناس متخصص،خبره و مرتبط با نوع خسارت را دارد ،در اينجا فقط مدارك اوليه لازم براي بررسي خسارات وارد به پروژه هاي عمراني ذكر شده، كه در هر مورد بسته به نوع خسارت مدارك تكميلي نيز مورد نياز است كه اين امر نياز به آموزشهاي تخصص و ويژه دارد

مدارك لازم جهت بررسي خسارت بيمه بدنه ماشين آلات :

۱ - سند مالكيت
۲ - قرارداد اجاره مورد بيمه (در صورت استيجاري بودن )
۳ - كارت ماشين
۴ - كروكي پليس/كارشناس رسمي دادگستري
۵ - كليه فاكتورها و هزينه هاي تعميرات
۶ - كپي گواهي نامه رانندگي/ مجوز آموزش و كاربا وسيله مربوطه راننده
۷ - ساير مدارك تكميلي (بسته به نوع و علت خسارت) براي مثال براي خسارت هاي ناشي از آتشسوزي علاوه برمدارك فوق گزارش آتش نشاني نيز لازم مي باشد.

مدارك اوليه لازم براي بررسي خسارات پروژه هاي نصب :

۱ - كپي صورتجلسه وقوع حادثه/ گزارش حادثه
۲ - فاكتور / LCكلي اقلام مورد نصب خريداري شده ( در صورت بروز خسارت به اقلام مورد نصب)
۳ - كپي پروفرما براي تجهيزات آسيب ديده كه به تاييد مشاور طرح رسيده باشد( در صورت بروز خسارت به اقلام مورد نصب)
۴ - درخواست خريد/ پروفرماي جديد بيمه گذار( براي بخش هاي آسيب ديده) از كارخانه سازنده
۵ - يك نسخه از پيمان وضمائم مربوطه (به رسم امانت)
۶ – تعدادي عكس/ فيلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
۷ – نقشه /سايت پلان
۸ – نقشه هاي جزئيات مرتبط با بخش هاي خسارت ديده
۹ – آخرين گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه (در صورت موجود بودن)
۱۰- هرگونه ابلاغيه جديد كارفرما در خصوص كارهاي اضافي در قالب افزايش ۲۵ درصدي مبلغ پيمان، متمم قرارداد و......
۱۱- استعلام از اداره هواشناسي مربوطه (در صورت بروز خسارات ناشي از عوامل طبيعي از جمله سيل و باد و طوفان )
۱۲ - ساير مدارك تكميلي (بسته به نوع و علت خسارت بنا به مورد خسارت )

مدارك اوليه لازم براي بررسي خسارات وارده به بخش ثالث(خسارات جاني) پروژه هاي مهندسي :

۱ - كروكي تصادف يا نظر كارشناس رسمي دادگستري
۲ - برگه هاي بازجويي و صورتمجلس طرفين حادثه
۳ - كليه مدارك پزشكي قانوني مصدوم از بدو تا خاتمه درمان
۴ - نقشه مسير /جانمايي منضم به پيمان جهت مطابقت محل حادثه با تعهدات بيمه گر در بيمه نامه
۵ - برگ اظهارات شاكي
۶ - راي دادگاه (مبلغ ريالي )
۷ - ساير مدارك تكميلي (بسته به نوع و علت خسارت)

مدارك اوليه لازم جهت بررسي خسارت :

۱ – فاكتور خريد( در صورت موجود بودن)
۲ - كپي قرارداد تعمير و نگهداري (در صورت موجود بودن )
۳ - نامه مراجع انتظامي (در صورت لزوم)
۴ : كليه فاكتورها و هزينه هاي تعميرات از نمايندگي هاي مجاز
۵ – ساير مدارك تكميلي (بسته به نوع و علت خسارت)

مدارك اوليه لازم براي بررسي خسارات :

۱ - گزارش علت و زمان وقوع حادثه
۲ – تعدادي عكس/ فيلم از خسارت (در صورت موجود بودن )
۳ – نقشه /سايت پلان
۴ – نقشه هاي جزئيات مرتبط با بخش هاي خسارت ديده
۵ – كليه فاكتورها وهزينه هاي تعميرات
۶ – قرارداد تعمير نگهداري (در صورت موجود بودن)
۷- ساير مدارك تكميلي (بسته به نوع و علت خسارت)

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.