راهنماي خريد و مراحل صدور بيمه نامه هاي مهندسي۱- بيمه گذار محترم به شبكه فروش (شعب و نمايندگي هاي شركت بيمه البرز) بصورت حضوري ، تلفن و يا از طريق ايميل مراجعه مي كند.
۲- شبكه فروش با توجه به نوع پوشش درخواستي فرم پرسشنامه جهت تكميل به بيمه گذار محترم ارائه مي نمايند.
۳- بيمه گر نسبت به بررسي مدارك و امكان ارائه پوشش هاي بيمه اي مورد درخواست اقدام مي نمايد .
۴- درصورت ارائه نرخ و شرايط و تائيد آن توسط بيمه گذار محترم ، اقدامات لازم مرتبط با تشريفات صدور پيش نويس بيمه نامه يا بيمه نامه نهائي و ساير موارد اقدام وصورت خواهد پذيرفت.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.