بيمه نامه شتر مرغ اين نوع بيمه نامه ها به صاحبان مزارع پرورش شتر مرغ قابل ارائه مي باشد و خطراتي را كه تحت پوشش قرار مي دهد عبارتست از تلف شتر مرغ ناشي از ترس و استرس كه علت آن خطرات طبيعي مثل سيل و رعد وبرق باشد ، شكستگي و در رفتگي اعضاء بدن ، بيماريهاي عفوني و ساير خطراتي كه براساس توافق بيمه گرو بيمه گزار به خطرات ياد شده اضافه مي گردند.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.