بيمه نامه اسب اين نوع بيمه نامه به صاحبان اسب و باشگاه داران ارائه مي گردد و خطراتي مانند تلف شدن ناشي از بيماري، تلف و نقص عضو ناشي از حمل ونقل ، تلف ونقص عضو ناشي از حوادث ناگهاني و غير قابل پيش بيني و تلف ناشي از سخت زايي ماديان را تحت پوشش قرار مي دهد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.