7103
1
درصد تملك سهام مؤسسات بيمه
 
 درصد تملك سهام ساير موسسات بيمه
 
درصد
مالكيت
 مبلغ سرمايه گذاري
 نوع شركت
(خارجي ، داخلي )
 نام شركت
 1.99 30,696
 داخلي  بيمه اتكايي ايرانيان 
6.33
 75,530  داخلي  بيمه اتكايي امين
 33  27,683  داخلي  بيمه اميد كيش

 
1396/10/02
Powered by DorsaPortal