14143
1
چشم انداز و ماموريت
چشم انداز، ماموريت و اهداف راهبردي موسسه بيمه:

چشم انداز: حضور پايدار و مؤثر در بازار بيمه كشور

مأموريت شركت: تأمين منافع ذينفعان از طريق ارائه خدمات بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري بهينه

اهداف راهبردي:

1. حفظ و ارتقاي وضعيت توانگري (پشتوانه مالي و تخصص حرفه‌اي) و ماندگاري (حضور هميشگي در صنعت بيمه و اقتصاد كشور از طريق مشتري‌ مداري، مديريت علمي، افزايش بهره‌وري و كارآيي) شركت؛
2. انتخاب الگوي مشتري مداري (تمركز بر رويكرد مشتري‌ مداري، تداوم رويكرد مشتري‌ مداري) ضمن حفظ حد اعلاي سوددهي؛
3. حفظ منافع ذينفعان با بكارگيري كارآمد ذخاير فني و اندوخته‌ها در بازار پول و سرمايه؛
4. تنوع بخشي به پوششهاي بيمه‌اي و ايجاد آمادگي در جهت اجراي آن؛
5. حضور فعال در بازار رقابتي بيمه ضمن احتراز از رقابت ناسالم و غيرمنطقي با رقبا؛
6. بهبود و افزايش مداوم بهره‌وري منابع.
1396/09/26
Powered by DorsaPortal