24856
1
مقررات
الف ) مصوبات هيات دولت
· حداقل سرمايه مؤسسات بيمه غيردولتي
تصويب نامه مورخ 91/05/01هيئت وزيران به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي – مصوب 1380 –حداقل سرمايه پايه براي تأسيس مؤسسه بيمه مستقيم و اتكايي را تعيين كرده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

· مقررات‌ مؤسسات‌ بيمه‌ درمناطق ‌آزادتجاري ـ صنعتي
مقررات مزبور مشتمل بر سي و يك ماده در تاريخ1379/06/02توسط هيات وزيران تصويب و در تاريخ 1382/06/05 اصلاح شده است. در اين مقررات شرايط تأسيس، نحوه اخذ مجوز ثبت و پروانه فعاليت، چگونگي لغو پروانه و محدود نمودن فعاليت، نحوه نظارت بر فعاليت‌هاي مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و... آورده شده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.
· آيين‌نامه ‌تاسيس، فعاليت‌ وانحلال‌ دفاتر ارتباطي
شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف مقرر در ‹‹قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري›› در جلسه مورخ1380/12/14 ‹‹آيين‌نامه تأسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران›› را در شش ماده تصويب كرده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

· درخصوص بيمه شخص ثالث
هيات وزيران در تاريخ 1392/03/29 به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تصويبنامه‌اي را مشتمل بر شش بند و دو تبصره براي اجراي نمودن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ( مصوب1380) را تصويب كرده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

ب) بخشنامه ها
· بخشنامه ضوابط تدوين و عرضه محصولات بيمه اي جديد
در اين بخشنامه كه در تاريخ 1388/07/15 توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است تعريف محصول بيمه اي جديد از نظر بيمه مركزي شرايط و فرآيند ارائه محصول بيمهي اي جديد به بيمه مركزي و نحوه ارائه محصول جديد به بازار و... آورده شده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.
1397/04/19
Powered by DorsaPortal